Σχετικά

Ο στόχος μας

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για επαγγελματίες με εστίαση στον τρόπο διαχείρισης ενός έργου κοινωνικής παρέμβασης που χρησιμοποιεί τον τουρισμό ως μελέτη περίπτωσης. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι στην ΕΕΚ θα μάθουν πώς να βελτιώσουν τις δεξιότητες αφήγησης των ηλικιωμένων στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Έτσι, το αναμενόμενο όφελος είναι διπλό: από τη μία πλευρά, θα είναι δυνατό να προσφερθεί μια διαφορετική εμπειρία στους τουρίστες, παρέχοντας μία καινοτόμα “τουριστική attraction” για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Από την άλλη πλευρά, οι ηλικιωμένοι έχουν την ευκαιρία να επανενταχθούν ως ενεργά μέλη στην κοινωνία ως «αφηγητές» στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας.

Δημιουργία μίας εκπαιδευτικής ενότητας

Δημιουργία μίας εκπαιδευτικής ενότητας για την “Ανάπτυξη Έργου για την Κοινωνική Ένταξη και Αξιοποίηση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Κοινωνικής Βοήθειας” για σπουδαστές της ΕΕΚ στον τομέα κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (soft και hard skills) στους σπουδαστές ΕΕΚ για τη δημιουργία και την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων για την κοινωνική ένταξη και αξιοποίηση

Καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών

Καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών ΕΕΚ για την αντιμετώπιση προκλήσεων στο χώρο εργασίας, με έμφαση στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη κοινωνικής υποστήριξης

Αύξηση της φήμης της ΕΕΚ

Αύξηση της φήμης της ΕΕΚ στον τομέα της φροντίδας και της ευημερίας

Αξιοποίηση του τουρισμού και των ηλικιωμένων που χρήζουν κοινωνικής βοήθειας

Αξιοποίηση του τουρισμού και των ηλικιωμένων που χρήζουν κοινωνικής βοήθειας, ως σημεία αφετηρίας για την τροποποίηση της τουριστικής βιομηχανίας και της στάσης ως προς την κοινωνική βοήθεια, μέσα από την αξιοποίηση των ηλικιωμένων ως εθελοντές, ντόπιοι αφηγητές για την τουριστική βιομηχανία

Αύξηση του αριθμού των εργαλείων κοινωνικής

Αύξηση του αριθμού των εργαλείων κοινωνικής ένταξης και των επωφελούμενων τους

Κύριες δραστηριότητες

  • Συλλογή 200 ερωτηματολογίων με έμφαση στην ένταξη και αξιοποίηση των ηλικιωμένων
  • Διεξαγωγή 20 συνεντεύξεων με άτομα με αναπηρία και άτομα που κινδυνεύουν με αποκλεισμό
  • Συγκέντρωση καλών πρακτικών και/ή περιπτώσεων σχετικά με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων και των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό και μπορούν να λειτουργήσουν ως έμπνευση
  • Οργάνωση 1 στρογγυλής τραπέζης με επαγγελματίες και ειδικούς για την ένταξη ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
  • 2 πιλοτικές δοκιμές με συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να δοκιμάσουν τις νέες δεξιότητες των συμμετεχόντων και την αποτελεσματικότητα των αναπτυγμένων δραστηριοτήτων.